[swpm_registration_form]

ส่งพระเครื่อง

สามารถส่งพระเครื่องมาหาเราได้ 2 ช่องทาง
1. โดยทางไปรษณีย์ ผู้ส่งต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ในช่องทาง Line:@TShop888 ก่อน และส่งภาพถ่ายพระเครื่องทุกองค์ที่จะส่งมาออกบัตรรับรองมาในช่องทางดังกล่าว ก่อนที่จะส่งพระเครื่องมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ อาคาร T-amulet Center ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ระยะเวลาในการทำประมาณ 7-10วันทำการ
2. นำพระเครื่องเข้ามาหาเราที่ บ.พระเครื่องเมืองไทย พระเครื่องที่จะส่งตรวจสอบเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มทุกชนิด อาทิ เลี่ยมพลาสติกกันน้ำ กรอบ หรือตลับ ต่างๆ เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการพิจารณาจุดสำคุณของพระ ตามหลักมาตราฐานสากล